Kaavoituspäällikön päätöksiä 11.10.2017

10.10.2017

JULKIPANOILMOITUS maisematyölupia koskevien päätösten antamisesta  (MRL 142 § ja MRA 97 §)

Kaavoituspäällikön  viranhaltijapäätökset  9.10.2017
Päätöksenantopäivä 11.10.2017

Kaavoituspäällikkö antaa alla mainituista maankäyttö- ja rakennuslain 140 §:n mukaisista lupahakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Vihdin kunnan tekninen ja ympäristökeskuksessa/kaavoituspalvelut, osoitteessa Asemantie 30 A, 2.krs, Nummela, 11.10.-25.10.2017 välisenä aikana.

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen antamisesta ja toimitettava osoitteeseen Vihdin kunta, PL 13, 03101 NUMMELA. Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kunnanvirasto@vihti.fi.

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 25.10.2017 klo 15.30

Hakija Tila ja kiinteistötunnus Toimenpide
Kallioniemi Tuula ja Seppo Leivonkytö 927-437-2-98, Harjamäentie 59 Otalampi

Myönteinen päätös:

N. 1 ha:n alueella uudistushakkuu siten, että kuuset hakataan pois. Siemen- ja maisemapuiksi jätetään mäntyjä ja rauduskoivuja 10-30 kpl/ha.

Kaikkonen Jarno Raikanperä 927-437-2-97, Harjamäentie 58 Otalampi

Myönteinen päätös:

3 ha:n alalla kuuset poistetaan, osa männyistä ja koivuista poistetaan, osa jää maisemapuiksi.

Järvenpää Jouko Villa Järvenpää 927-401-2-886, Kopuntie 5 Nummela

Myönteinen päätös:

Huonokuntoisen kuusiaidan ja muitten puitten yht. n. 20 puun kaataminen