Arvoperusta ja oppimiskäsitys

kirja + arvot

.

Arvoperusta ja oppimiskäsitys – PDF-tiedosto

.

Arvokeskustelut luovat perustan sekä opetussuunnitelman laadinnalle että yhteiselle opetus- ja kasvatustyölle.

Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion arvoperusta määriteltiin tammikuun 2016 arvoseminaarissa. Tavoitteena oli kirjoittaa auki se, miten opetussuunnitelmien perusteiden arvot sekä Vihdin kunnan arvot näkyvät koulun arjessa. Materiaalina käytettiin koulujen ja esiopetuksen arvo- ja oppimiskäsitysmääritelmiä sekä kunnan arvoja ja strategiaa. Lukuvuosisuunnitelmassa täsmennetään oman koulun arvot.

Vihdin kunnan oppimiskäsitys määriteltiin 3.3.2016 pidetyssä OPS-päivässä.

Kevään 2016 aikana esiopetus, koulut ja lukio työstivät oman työyhteisön arvoperustan arvoseminaarin tulosten pohjalta.

Perusopetuksen arvot ovat samansuuntaiset Vihdin kunnan arvojen kanssa. Arvoja päivitetään ja niiden toteutumista arvioidaan yhteistyössä kunnan strategiatyön yhteydessä.

Yksittäiset koulut toiminnassaan arvioivat säännöllisesti, miten arvot ilmenevät käytännön toiminnassa, opetuksessa ja arvioinnissa.

.

Vihdin Perusopetuksen arvot 

.

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen

Vihdin kunnan strategian 2014-17 mukaiset arvot (asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys) ovat yhteneväisiä Opetussuunnitelman arvoperustan kohdan Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen kanssa. Erityisesti asiakaslähtöisyys ja oikeudenmukaisuus korostuvat tässä kohdassa jokaisen oikeutena hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä.

.

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia

Vihdin kunta opetuksen järjestäjänä huomioi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet eri koulujen toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä.

.

Kulttuurinen moninaisuus rikkautena

Vihdin kunnassa halutaan korostaa, että eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat lapset ja nuoret toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa leikeissä, peleissä ja muissa oppimistehtävissä kouluyhteisössä.

.

Kestävän elämäntavan välttämättömyys

Vihdin kunnassa perusopetus tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ylläpitääkseen kestävän elämäntavan arvoja.

.

OPS-päivässä Joutselassa Sivistysjohtajan ja rehtorien työstämä video Vihdin peruskoulujen arvoista, sekä paikallisesta opetussuunnitelmasta.

 .

Oppimiskäsitys Vihdissä

Oppilas on oppimisessaan aktiivinen toimija ja oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten ja eri oppimisympäristöjen kanssa. Oppilas etsii, kokoaa, jakaa, arvioi ja luo uutta tietoa yksin ja yhdessä. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja. Oppimaan oppimista ja tavoitteiden asettelua harjoitellaan koko peruskoulun ajan.

Oppimaan oppiminen on tavoitteellista ja siinä huomioidaan oppilaan ikätaso, luontainen uteliaisuus, kiinnostuksen kohteet, hänen vahvuutensa ja arvostuksensa.  Oppimaan oppimisen tavoite on sisäisen motivaation löytyminen.  Se palvelee oppilaan hyvinvointia ja vahvistaa hänen minäkuvaansa. Tavoitteena on löytää oppijoiden henkilökohtaiset vahvuudet.  Kun oppilas oppii tiedostamaan, mitä haluaa oppia ja miten sen voi oppia, hän selviytyy jatko-opintoihinsa ja hänen itsetuntonsa vahvistuu.

Oppimiskäsitys pallukat

 Kaavio: Oppimiskäsitys. © Laura Sinnemäki

.

Arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumisen seuranta ja arviointi

Perusteiden 2014 arvot ja oppimiskäsitys ovat kaiken oppimisen keskiössä. Oppimiskäsitys on nivoutunut jokaisen oppiaineen tavoitteisiin ja laaja-alaisuuteen. Oppimiskäsityksen arviointi tapahtuu näin ollen eri oppiaineiden kautta. Opettajat huolehtivat siitä, että omien oppiaineiden tavoitteet toteutuvat.

Oppimiskäsityksen toteutuminen näkyy myös koulun oppimisympäristöjen, toimintakulttuurin, työtapojen ja arvioinnin muuttumisena uusien perusteiden mukaiseksi. Jokaisessa koulussa huolehditaan siitä, että muutos näkyy omassa yhteisössä.

Arvoperustan ja oppimiskäsityksen seuranta ja arviointi sivistyskeskuksen vuosikellossa:

 • Syyskuussa: Opettajakunnan kokopäivän Veso
 • Lokakuussa: lukuvuosisuunnitelmien tilastot
 • Tammikuussa (½-veso): koulukohtaiset arvioinnit aiheesta arvot ja oppimiskäsitys
 • Maaliskuussa: koulujen oma OPS-arviointi
 • Huhti-toukokuussa (½-Veso): koulukohtainen lukuvuosisuunnitelman arviointi ”Toiminnan arviointi”
  • Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi
  • Laaja-alaisen osaamisen arviointi
 • Kesäkuussa: koonti kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

.

Syksyn vanhempainilloissa esitellään koulujen arvoperusta ja oppimiskäsitys. Tammikuun Vesossa opettajakunta osallistuu arvoperustan ja oppimiskäsityksen arviointiin. Lukuvuosisuunnitelmissa tarkennetaan koulukohtaiset asiat.

Rehtoreille pidetään vuosittain OPS:n arviointipäivä (maaliskuussa), missä käydään läpi arvoja ja silloin tehdään muutosehdotukset, jotka viedään lautakuntaan kesäkuussa. Muutokset tulevat voimaan seuraavan lukuvuoden alussa.

.

Viimeksi päivitetty 16.10.2016

Yhteystiedot

Sivistysjohtaja Marjo Ojajärvi

050 5373340

Pedagoginen sihteeri Hanna Arvilommi

044 042 1563

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)vihti.fi

 

 

 

 

Arvoperusta ja oppimiskäsitys

kirja + arvot

.

Arvoperusta ja oppimiskäsitys – PDF-tiedosto

.

Arvokeskustelut luovat perustan sekä opetussuunnitelman laadinnalle että yhteiselle opetus- ja kasvatustyölle.

Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion arvoperusta määriteltiin tammikuun 2016 arvoseminaarissa. Tavoitteena oli kirjoittaa auki se, miten opetussuunnitelmien perusteiden arvot sekä Vihdin kunnan arvot näkyvät koulun arjessa. Materiaalina käytettiin koulujen ja esiopetuksen arvo- ja oppimiskäsitysmääritelmiä sekä kunnan arvoja ja strategiaa. Lukuvuosisuunnitelmassa täsmennetään oman koulun arvot.

Vihdin kunnan oppimiskäsitys määriteltiin 3.3.2016 pidetyssä OPS-päivässä.

Kevään 2016 aikana esiopetus, koulut ja lukio työstivät oman työyhteisön arvoperustan arvoseminaarin tulosten pohjalta.

Perusopetuksen arvot ovat samansuuntaiset Vihdin kunnan arvojen kanssa. Arvoja päivitetään ja niiden toteutumista arvioidaan yhteistyössä kunnan strategiatyön yhteydessä.

Yksittäiset koulut toiminnassaan arvioivat säännöllisesti, miten arvot ilmenevät käytännön toiminnassa, opetuksessa ja arvioinnissa.

.

Vihdin Perusopetuksen arvot 

.

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen

Vihdin kunnan strategian 2014-17 mukaiset arvot (asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys) ovat yhteneväisiä Opetussuunnitelman arvoperustan kohdan Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen kanssa. Erityisesti asiakaslähtöisyys ja oikeudenmukaisuus korostuvat tässä kohdassa jokaisen oikeutena hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä.

.

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia

Vihdin kunta opetuksen järjestäjänä huomioi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet eri koulujen toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä.

.

Kulttuurinen moninaisuus rikkautena

Vihdin kunnassa halutaan korostaa, että eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat lapset ja nuoret toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa leikeissä, peleissä ja muissa oppimistehtävissä kouluyhteisössä.

.

Kestävän elämäntavan välttämättömyys

Vihdin kunnassa perusopetus tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ylläpitääkseen kestävän elämäntavan arvoja.

.

OPS-päivässä Joutselassa Sivistysjohtajan ja rehtorien työstämä video Vihdin peruskoulujen arvoista, sekä paikallisesta opetussuunnitelmasta.

 .

Oppimiskäsitys Vihdissä

Oppilas on oppimisessaan aktiivinen toimija ja oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten ja eri oppimisympäristöjen kanssa. Oppilas etsii, kokoaa, jakaa, arvioi ja luo uutta tietoa yksin ja yhdessä. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja. Oppimaan oppimista ja tavoitteiden asettelua harjoitellaan koko peruskoulun ajan.

Oppimaan oppiminen on tavoitteellista ja siinä huomioidaan oppilaan ikätaso, luontainen uteliaisuus, kiinnostuksen kohteet, hänen vahvuutensa ja arvostuksensa.  Oppimaan oppimisen tavoite on sisäisen motivaation löytyminen.  Se palvelee oppilaan hyvinvointia ja vahvistaa hänen minäkuvaansa. Tavoitteena on löytää oppijoiden henkilökohtaiset vahvuudet.  Kun oppilas oppii tiedostamaan, mitä haluaa oppia ja miten sen voi oppia, hän selviytyy jatko-opintoihinsa ja hänen itsetuntonsa vahvistuu.

Oppimiskäsitys pallukat

 Kaavio: Oppimiskäsitys. © Laura Sinnemäki

.

Arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumisen seuranta ja arviointi

Perusteiden 2014 arvot ja oppimiskäsitys ovat kaiken oppimisen keskiössä. Oppimiskäsitys on nivoutunut jokaisen oppiaineen tavoitteisiin ja laaja-alaisuuteen. Oppimiskäsityksen arviointi tapahtuu näin ollen eri oppiaineiden kautta. Opettajat huolehtivat siitä, että omien oppiaineiden tavoitteet toteutuvat.

Oppimiskäsityksen toteutuminen näkyy myös koulun oppimisympäristöjen, toimintakulttuurin, työtapojen ja arvioinnin muuttumisena uusien perusteiden mukaiseksi. Jokaisessa koulussa huolehditaan siitä, että muutos näkyy omassa yhteisössä.

Arvoperustan ja oppimiskäsityksen seuranta ja arviointi sivistyskeskuksen vuosikellossa:

 • Syyskuussa: Opettajakunnan kokopäivän Veso
 • Lokakuussa: lukuvuosisuunnitelmien tilastot
 • Tammikuussa (½-veso): koulukohtaiset arvioinnit aiheesta arvot ja oppimiskäsitys
 • Maaliskuussa: koulujen oma OPS-arviointi
 • Huhti-toukokuussa (½-Veso): koulukohtainen lukuvuosisuunnitelman arviointi ”Toiminnan arviointi”
  • Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi
  • Laaja-alaisen osaamisen arviointi
 • Kesäkuussa: koonti kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

.

Syksyn vanhempainilloissa esitellään koulujen arvoperusta ja oppimiskäsitys. Tammikuun Vesossa opettajakunta osallistuu arvoperustan ja oppimiskäsityksen arviointiin. Lukuvuosisuunnitelmissa tarkennetaan koulukohtaiset asiat.

Rehtoreille pidetään vuosittain OPS:n arviointipäivä (maaliskuussa), missä käydään läpi arvoja ja silloin tehdään muutosehdotukset, jotka viedään lautakuntaan kesäkuussa. Muutokset tulevat voimaan seuraavan lukuvuoden alussa.

.

Viimeksi päivitetty 16.10.2016