Tarjouspyynnöt

Tällä sivulla julkaistaan Vihdin kunnan tarjouskilpailuja.

Seuraa myös sivustoa HILMA Julkiset hankinnat, http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/


Tarjouspyyntö: Uusi suurtehoruohonleikkuri
tarjouspyyntö ja liitteet


Lämmön hankinta Vihdin kirkonkylään

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-004706

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

Lämpölaitostontti

KYSYMYS: Mahdollistaako kaava lämpölaitoksen rakentamisen kunnan ehdottamalle tontille?

Vastaus: Tontti on kaavassa teollisuusaluetta ja siten mahdollinen lämpökeskuspaikka.

KYSYMYS: Myötääkö kunta rakennusluvan?

Vastaus: Kunta myöntää rakennusluvan jos hakemus täyttää kunnan rakentamismääräykset.

KYSYMYS: Tontin koko?

Vastaus: 3050 m2 joka oikeuttaa rakennusoikeuteen 1524,75 k-m2.

KYSYMYS: Tontin rakennusoikeus?

Vastaus: Katso yllä.

KYSYMYS: Onko tontilla rasitteita?

Vastaus: Ei rasitteita.

KYSYMYS: Kuka on tontin nykyinen omistaja?

Vastaus: Vihdin kunta.

KYSYMYS: Onko alueelta maaperätutkimuksia?

Vastaus: Ei ole suoritettu tilaajan toimesta. Valitun toimittajan tulee tehdä tarvitsemansa maaperätutkimukset.

KYSYMYS: Milloin tontti lohkotaan, sijainti määritellään ja vuokrasopimus tehtävissä?

Vastaus: Mahdollisimman pian lämmöntoimitussopimuksen saatua lainvoiman.

KYSYMYS: Milloin tontille saa rakentaa?

Vastaus: Vuokrasopimuksen allekirjoituksen ja rakennusluvan myöntämisen jälkeen.

KYSYMYS: Jos rakentaminen viivästyy tontista tehtyjen valitusten vuoksi, voidaanko lämmöntoimituksen aloitusta ja vastuuta lämmöntoimituksen aloituksesta siirtää.

Vastaus: Jos näyttää uhkaavalta, että toimittajasta riippumaton valitusprosessi viivyttää hanketta, voidaan aloitusajankohtaa siirtää vastaavasti.

KYSYMYS: Kiinteistöjen katuosoitteet?

KYSYMYS: -vanha kalustohalli

Vastaus: Nietoinkujan päässä rannan läheisyydessä.

KYSYMYS: -uusi kalustohalli

Vastaus: Nietoinkujan päähän rannan läheisyyteen rakennettava tila.

KYSYMYS: -Pääkonttori

Vastaus: Kyläaukio 2.

KYSYMYS: Kiinteistöjen kuukausikohtaiset öljynkulutukset

Vastaus: Kuukausikohtaisia tietoja ei tiedossa, vain vuosikulutus.

KYSYMYS: Lämmöntoimituskohteiden tilavuus?

Vastaus: Osan kohteiden suunnittelu menossa. Kohteiden tilavuus tietoja ei tässä vaiheessa toimiteta.

KYSYMYS: Liittymismaksu kunnan kiinteistöille keskimäärin 140 €/kW, onko tämä yleinen toteamus vai vaatimus toimittajille.

Vastaus: Toimittajan tulee laatia tariffi siten, että liittymismaksu kunnan kiinteistöille on keskimäärin 140 €/kk.

KYSYMYS: Kulutustietolomakkeella määritelty erillinen käyttövesi 200-500. Onko tämä kaikkien kiinteistöjen lämpimän käyttöveden tarve ja miten se on arvioitu?

Vastaus: Arvio koskee uutta koulua ja arvio perustuu koulun lvi-suunnitelmiin. Lämpimän käyttöveden kulutuskohtien yhteenlaskettu teho on suuri, mutta tyypillisesti koulukäytössä veden kulutus on maltillista. Kysymyksessä on arvio, ei mitattu tieto.

KYSYMYS: Tarjouspyynnössä pyydetään liittämään tilaajavastuun mukaiset liitteet, riittääkö Tilaajavastuu.fi –raportti.

Vastaus: Tilaajavastuu.fi -raportti riittää + espd lomake. Voittajalta voidaan pyytää tarkempi näyttö.

KYSYMYS: Onko kaukolämpöverkon suunnitelmaa mahdollisuus muuttaa?

Vastaus: Tarjouspyynnössä esitetty verkoston sijoittuminen on ohjeellinen ja kuvaa miten verkosto voidaan rakentaa siten, että pysytään kunnan maalla. Tarjoaja voi poiketa suunnitelmasta, mutta käyttäessään muuta kuin kunnan maa-aluetta tarjoajan tulee sopia asiasta kunkin maanomistajan kanssa.

KYSYMYS: Onko kaikki verkostosuunnitelmassa olevat putket kunnan maalla ja miten menetellään putkiston sijoitusluvissa?

Vastaus: Alustavassa putkistosuunnitelmassa putket ovat kunnan maalla ja kunta myöntää sijoitusluvan. Suunnitelmasta voi tarvittaessa poiketa, mutta toimittaja hankkii sijoitusluvat itse multa maanomistajilta kuin kunnalta.

KYSYMYS: Oletamme kunnan rakentavan tontille tieliittymän, entä vesi ja viemäri?

Vastaus: Kunta rakentaa tieliittymän vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen, muut liittymät normaalien kunnan tariffien mukaisesti.

KYSYMYS: Onko kunnan kiinteistöissä lämmönvaihtimet 1.1.2018 mennessä, jotta kiinteistöt voidaan liittää kaukolämpöverkkoon?

Vastaus: Kunta asentaa vaihtimet siinä aikataulussa, missä lämmöntoimittajalla on valmius liittää kiinteistöt kaukolämpöön.

KYSYMYS: Nurmijärventien alitus tunkkaamalla saattaa olla epävarmaa (ELY-keskuksen lupa). Jos tunkkaaminen ei onnistu, niin onko päiväkodin liittäminen välttämätöntä?

Vastaus: Tarjous tulee tehdä sen mukaan, että päiväkoti on mukana. Mikäli vakavia esteitä tien alitukselle ilmenee, voi kuntakin osallistua neuvonpitoon ratkaisun löytämiseksi.

KYSYMYS: Onko mahdollista saada uuden koulukiinteistön liityntäpisteen sijainti?

Vastaus: Uuden koulun lämmönjako huone sijaitsee rakennuksen 5 kerroksessa. Putket tulevat rakennukseen sisälle rannan puolelta.

KYSYMYS: Onko liikuntahallit tulossa kaukolämpöön ja sen tehontarve?

Vastaus: Liikuntahallin toteutus ajankohta ja koko on vielä ratkaisematta. Tilaajan tavoite on liittää liikuntahalli kaukolämpöön (toteutus muodosta riippuen ratkeaa liikuntahallin lämmitys tapa myöhemmin).

KYSYMYS: Onko lämpölaitos mahdollista sijoittaa K-Supermarketin taakse? Onko siellä oleva tontti varattu energiantuotantoon?

Vastaus: Kunnalla ei ole lämmöntuotantoon soveltuvaa tonttia K-Supermarketin takana. Asiaa tulee tiedustella maanomistajalta ja kunnan rakennusvalvonnalta.

KYSYMYS: Pitääkö olla kaukolämpö vai kelpaako erillislämmitykset

Vastaus: Kunta edellyttää kaukolämpöä, jotta lämpöä olisi saatavilla yksityisillekin samalla tariffilla.

——————————————————————————————————————————————-

Brändityö

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-001452

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET:

KYSYMYS: Tarjoushinta 2: Tarkoitetaanko kysymyksellä, että on annettava vain yksi tuntihinta, jonka tulisi koskea kaikkea markkinointipalvelujen suunnittelu- ja toteutustyötä? Suunnittelutyö ja toteutustyö edellyttävät erilaista osaamista ja resurssien käyttöä ja niiden hinnoittelu poikkeaa toisistaan.

Vastaus: Kyllä tarkoitetaan.

KYSYMYS: Jos on annettava vain yksi tuntihinta, onko silloin annettava alin hinta, arvioitu keskihinta (?) vai ylin hinta, ja miten hintatarjous pisteytetään valintakriteeren mukaan tässä suhteessa?

Vastaus: On tarjoajan päätettävissä, millä hinnalla palveluja tarjotaan. Hintavertailussa käytetään tarjouspyynnössä ollutta hintavertailukaavaa.

KYSYMYS: Työnäytteet: ”Palvelun tuottamiseen osallistuvilta henkilöiltä yhteensä neljä työnäytettä…” Tarkoitetaanko tällä, että kukin henkilö voi antaa neljä työnäytettä, vai että kaikki nimetyt henkilöt yhteisesti voivat antaa nejjä työnäytettä? Kysymys tarkoittaa tilannetta, missä nimetyt henkilöt eivät aikaisemmin ole yhdessä tehneet esitettyjen työnäytteiden toimeksiantoja.”

Vastaus: Tarjouspyynnössä olemme pyytäneet palvelun tuottamiseen osallistuvilta henkilöiltä yhteensä neljä työnäytettä. Työnäytteitä voi halutessaan jättää enemmänkin, kuitenkin maksimissaan neljä per nimetty henkilö.

KYSYMYS: Aikataulu. Koska teette hankintapäätöksen ja valitsette toimittajan toteuttamaan Brändityötä?

Vastaus: Päätös tehdään viimeistään 15.3.2017 mennessä.

KYSYMYS: Työnäytteet. Liitetäänkö tarjoukseen yhteensä neljä työnäytettä toimittajalta, vai jokaiselta tarjoukseen osallistuvalta henkilöltä erikseen neljä työnäytettä?

Vastaus: Tarjouspyynnössä olemme pyytäneet palvelun tuottamiseen osallistuvilta henkilöiltä yhteensä neljä työnäytettä. Työnäytteitä voi halutessaan jättää enemmänkin, kuitenkin maksimissaan neljä per nimetty henkilö.

KYSYMYS: Toimittajan toimitus- ja toimintavarmuus. Miten arvioitte toimittajan toimitus- ja toimintavarmuutta?

Vastaus: Arvioimme toteutettujen toimeksiantojen laajuutta ja vaativuutta sekä mahdollisen alihankkija- ja yhteistyökumppaniverkoston toimivuutta ja vakiintuneisuutta.

KYSYMYS: Onko tarjous mahdollista tehdä hankintalain tarkoittamana ryhmittymänä?

Vastaus: Tarjouskilpailuun osallistumisesta ryhmittymänä säädetään EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevassa pykälässä (hankintalain 92§). Kyseessä oleva brändityön hankinta ei ylitä EU-kynnysarvoja, mutta ryhmittymänä tarjoaminen on kuitenkin yhtä lailla sallittua. Tarjouksessa tulee tällöin mainita yksi yhteyshenkilö, jonka kanssa tilaaja voi tarvittaessa hoitaa kaiken yhteydenpidon.

KYSYMYS: Onko tarjous vapaamuotoinen, eli sitä ei täytetä erilliselle lomakkeelle?

Vastaus: Tarjous on vapaamuotoinen ja tehdään tarjouspyynnön mukaisesti.

KYSYMYS: Voiko tarjoaja olla kaksi eri yhtiötä, jotka kuitenkin kuuluvat samaan groupiin? Tulkitaanko toinen osapuoli automaattisesti alihankkijaksi?

Vastaus: Voi olla kaksi eri yhtiötä. Toinen osapuoli voi olla alihankkija, mutta tarjouksen voi tehdä myös ryhmittymänä. Tarjoajien välinen asia on päättää keskinäinen sopimussuhteensa ja se tulee käydä myös selkeästi tarjouksesta ilmi. Tarjouksessa tulee mainita myös yksi yhteyshenkilö, jonka kanssa tilaaja voi tarvittaessa hoitaa kaiken yhteydenpidon.

KYSYMYS: Jos kaksi eri y-tunnuksilla toimivaa yhtiötä ovat mukana tarjouksessa, lasketaanko referenssit ja kokemus kuitenkin yhteisesti, vaikka vain toinen osapuolisista ottaisi projektivastuun?

Vastaus: Referenssit ja kokemus lasketaan yhteisesti, kts. vastaus myös kysymykseen ”Työnäytteet”.

KYSYMYS: Montako referenssiä tarjoajalla edellytetään olevan vastaavanlaisten toimeksiantojen toteuttamisesta?

Vastaus: Emme edellytä tiettyä määrää, mutta toimittajan kokemusta arvioidaan vastaavanlaisista toimeksiannoista joko julkiselle tai yksityiselle sektorille.


Ennakkoilmoitus: Kirkonkylän koulut sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tilat ja alueet: Uudisrakennus, Purku- ja peruskorjaustyöt, Liikuntasali, Talotekniset työt, Lähiliikunta-alue 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-000436

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty 20.04.2017

Yhteystiedot

Hankintakalenteri

Vihdin kunnanvirasto ja puhelinvaihde palvelevat
maanantaista - torstaihin klo 8.00 – 15.30
perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo 8.00 – 14.00

postiosoite: PL 13, 03101 Nummela
käyntiosoite: Asemantie 30, 03100 Nummela

puh. neuvonta/vaihde (09) 4258 3000
fax (09) 4258 3169

kunnan virallinen sähköpostiosoite  kunnanvirasto(ät)vihti.fi

Tarjouspyynnöt

Tällä sivulla julkaistaan Vihdin kunnan tarjouskilpailuja.

Seuraa myös sivustoa HILMA Julkiset hankinnat, http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/


Tarjouspyyntö: Uusi suurtehoruohonleikkuri
tarjouspyyntö ja liitteet


Lämmön hankinta Vihdin kirkonkylään

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-004706

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

Lämpölaitostontti

KYSYMYS: Mahdollistaako kaava lämpölaitoksen rakentamisen kunnan ehdottamalle tontille?

Vastaus: Tontti on kaavassa teollisuusaluetta ja siten mahdollinen lämpökeskuspaikka.

KYSYMYS: Myötääkö kunta rakennusluvan?

Vastaus: Kunta myöntää rakennusluvan jos hakemus täyttää kunnan rakentamismääräykset.

KYSYMYS: Tontin koko?

Vastaus: 3050 m2 joka oikeuttaa rakennusoikeuteen 1524,75 k-m2.

KYSYMYS: Tontin rakennusoikeus?

Vastaus: Katso yllä.

KYSYMYS: Onko tontilla rasitteita?

Vastaus: Ei rasitteita.

KYSYMYS: Kuka on tontin nykyinen omistaja?

Vastaus: Vihdin kunta.

KYSYMYS: Onko alueelta maaperätutkimuksia?

Vastaus: Ei ole suoritettu tilaajan toimesta. Valitun toimittajan tulee tehdä tarvitsemansa maaperätutkimukset.

KYSYMYS: Milloin tontti lohkotaan, sijainti määritellään ja vuokrasopimus tehtävissä?

Vastaus: Mahdollisimman pian lämmöntoimitussopimuksen saatua lainvoiman.

KYSYMYS: Milloin tontille saa rakentaa?

Vastaus: Vuokrasopimuksen allekirjoituksen ja rakennusluvan myöntämisen jälkeen.

KYSYMYS: Jos rakentaminen viivästyy tontista tehtyjen valitusten vuoksi, voidaanko lämmöntoimituksen aloitusta ja vastuuta lämmöntoimituksen aloituksesta siirtää.

Vastaus: Jos näyttää uhkaavalta, että toimittajasta riippumaton valitusprosessi viivyttää hanketta, voidaan aloitusajankohtaa siirtää vastaavasti.

KYSYMYS: Kiinteistöjen katuosoitteet?

KYSYMYS: -vanha kalustohalli

Vastaus: Nietoinkujan päässä rannan läheisyydessä.

KYSYMYS: -uusi kalustohalli

Vastaus: Nietoinkujan päähän rannan läheisyyteen rakennettava tila.

KYSYMYS: -Pääkonttori

Vastaus: Kyläaukio 2.

KYSYMYS: Kiinteistöjen kuukausikohtaiset öljynkulutukset

Vastaus: Kuukausikohtaisia tietoja ei tiedossa, vain vuosikulutus.

KYSYMYS: Lämmöntoimituskohteiden tilavuus?

Vastaus: Osan kohteiden suunnittelu menossa. Kohteiden tilavuus tietoja ei tässä vaiheessa toimiteta.

KYSYMYS: Liittymismaksu kunnan kiinteistöille keskimäärin 140 €/kW, onko tämä yleinen toteamus vai vaatimus toimittajille.

Vastaus: Toimittajan tulee laatia tariffi siten, että liittymismaksu kunnan kiinteistöille on keskimäärin 140 €/kk.

KYSYMYS: Kulutustietolomakkeella määritelty erillinen käyttövesi 200-500. Onko tämä kaikkien kiinteistöjen lämpimän käyttöveden tarve ja miten se on arvioitu?

Vastaus: Arvio koskee uutta koulua ja arvio perustuu koulun lvi-suunnitelmiin. Lämpimän käyttöveden kulutuskohtien yhteenlaskettu teho on suuri, mutta tyypillisesti koulukäytössä veden kulutus on maltillista. Kysymyksessä on arvio, ei mitattu tieto.

KYSYMYS: Tarjouspyynnössä pyydetään liittämään tilaajavastuun mukaiset liitteet, riittääkö Tilaajavastuu.fi –raportti.

Vastaus: Tilaajavastuu.fi -raportti riittää + espd lomake. Voittajalta voidaan pyytää tarkempi näyttö.

KYSYMYS: Onko kaukolämpöverkon suunnitelmaa mahdollisuus muuttaa?

Vastaus: Tarjouspyynnössä esitetty verkoston sijoittuminen on ohjeellinen ja kuvaa miten verkosto voidaan rakentaa siten, että pysytään kunnan maalla. Tarjoaja voi poiketa suunnitelmasta, mutta käyttäessään muuta kuin kunnan maa-aluetta tarjoajan tulee sopia asiasta kunkin maanomistajan kanssa.

KYSYMYS: Onko kaikki verkostosuunnitelmassa olevat putket kunnan maalla ja miten menetellään putkiston sijoitusluvissa?

Vastaus: Alustavassa putkistosuunnitelmassa putket ovat kunnan maalla ja kunta myöntää sijoitusluvan. Suunnitelmasta voi tarvittaessa poiketa, mutta toimittaja hankkii sijoitusluvat itse multa maanomistajilta kuin kunnalta.

KYSYMYS: Oletamme kunnan rakentavan tontille tieliittymän, entä vesi ja viemäri?

Vastaus: Kunta rakentaa tieliittymän vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen, muut liittymät normaalien kunnan tariffien mukaisesti.

KYSYMYS: Onko kunnan kiinteistöissä lämmönvaihtimet 1.1.2018 mennessä, jotta kiinteistöt voidaan liittää kaukolämpöverkkoon?

Vastaus: Kunta asentaa vaihtimet siinä aikataulussa, missä lämmöntoimittajalla on valmius liittää kiinteistöt kaukolämpöön.

KYSYMYS: Nurmijärventien alitus tunkkaamalla saattaa olla epävarmaa (ELY-keskuksen lupa). Jos tunkkaaminen ei onnistu, niin onko päiväkodin liittäminen välttämätöntä?

Vastaus: Tarjous tulee tehdä sen mukaan, että päiväkoti on mukana. Mikäli vakavia esteitä tien alitukselle ilmenee, voi kuntakin osallistua neuvonpitoon ratkaisun löytämiseksi.

KYSYMYS: Onko mahdollista saada uuden koulukiinteistön liityntäpisteen sijainti?

Vastaus: Uuden koulun lämmönjako huone sijaitsee rakennuksen 5 kerroksessa. Putket tulevat rakennukseen sisälle rannan puolelta.

KYSYMYS: Onko liikuntahallit tulossa kaukolämpöön ja sen tehontarve?

Vastaus: Liikuntahallin toteutus ajankohta ja koko on vielä ratkaisematta. Tilaajan tavoite on liittää liikuntahalli kaukolämpöön (toteutus muodosta riippuen ratkeaa liikuntahallin lämmitys tapa myöhemmin).

KYSYMYS: Onko lämpölaitos mahdollista sijoittaa K-Supermarketin taakse? Onko siellä oleva tontti varattu energiantuotantoon?

Vastaus: Kunnalla ei ole lämmöntuotantoon soveltuvaa tonttia K-Supermarketin takana. Asiaa tulee tiedustella maanomistajalta ja kunnan rakennusvalvonnalta.

KYSYMYS: Pitääkö olla kaukolämpö vai kelpaako erillislämmitykset

Vastaus: Kunta edellyttää kaukolämpöä, jotta lämpöä olisi saatavilla yksityisillekin samalla tariffilla.

——————————————————————————————————————————————-

Brändityö

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-001452

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET:

KYSYMYS: Tarjoushinta 2: Tarkoitetaanko kysymyksellä, että on annettava vain yksi tuntihinta, jonka tulisi koskea kaikkea markkinointipalvelujen suunnittelu- ja toteutustyötä? Suunnittelutyö ja toteutustyö edellyttävät erilaista osaamista ja resurssien käyttöä ja niiden hinnoittelu poikkeaa toisistaan.

Vastaus: Kyllä tarkoitetaan.

KYSYMYS: Jos on annettava vain yksi tuntihinta, onko silloin annettava alin hinta, arvioitu keskihinta (?) vai ylin hinta, ja miten hintatarjous pisteytetään valintakriteeren mukaan tässä suhteessa?

Vastaus: On tarjoajan päätettävissä, millä hinnalla palveluja tarjotaan. Hintavertailussa käytetään tarjouspyynnössä ollutta hintavertailukaavaa.

KYSYMYS: Työnäytteet: ”Palvelun tuottamiseen osallistuvilta henkilöiltä yhteensä neljä työnäytettä…” Tarkoitetaanko tällä, että kukin henkilö voi antaa neljä työnäytettä, vai että kaikki nimetyt henkilöt yhteisesti voivat antaa nejjä työnäytettä? Kysymys tarkoittaa tilannetta, missä nimetyt henkilöt eivät aikaisemmin ole yhdessä tehneet esitettyjen työnäytteiden toimeksiantoja.”

Vastaus: Tarjouspyynnössä olemme pyytäneet palvelun tuottamiseen osallistuvilta henkilöiltä yhteensä neljä työnäytettä. Työnäytteitä voi halutessaan jättää enemmänkin, kuitenkin maksimissaan neljä per nimetty henkilö.

KYSYMYS: Aikataulu. Koska teette hankintapäätöksen ja valitsette toimittajan toteuttamaan Brändityötä?

Vastaus: Päätös tehdään viimeistään 15.3.2017 mennessä.

KYSYMYS: Työnäytteet. Liitetäänkö tarjoukseen yhteensä neljä työnäytettä toimittajalta, vai jokaiselta tarjoukseen osallistuvalta henkilöltä erikseen neljä työnäytettä?

Vastaus: Tarjouspyynnössä olemme pyytäneet palvelun tuottamiseen osallistuvilta henkilöiltä yhteensä neljä työnäytettä. Työnäytteitä voi halutessaan jättää enemmänkin, kuitenkin maksimissaan neljä per nimetty henkilö.

KYSYMYS: Toimittajan toimitus- ja toimintavarmuus. Miten arvioitte toimittajan toimitus- ja toimintavarmuutta?

Vastaus: Arvioimme toteutettujen toimeksiantojen laajuutta ja vaativuutta sekä mahdollisen alihankkija- ja yhteistyökumppaniverkoston toimivuutta ja vakiintuneisuutta.

KYSYMYS: Onko tarjous mahdollista tehdä hankintalain tarkoittamana ryhmittymänä?

Vastaus: Tarjouskilpailuun osallistumisesta ryhmittymänä säädetään EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevassa pykälässä (hankintalain 92§). Kyseessä oleva brändityön hankinta ei ylitä EU-kynnysarvoja, mutta ryhmittymänä tarjoaminen on kuitenkin yhtä lailla sallittua. Tarjouksessa tulee tällöin mainita yksi yhteyshenkilö, jonka kanssa tilaaja voi tarvittaessa hoitaa kaiken yhteydenpidon.

KYSYMYS: Onko tarjous vapaamuotoinen, eli sitä ei täytetä erilliselle lomakkeelle?

Vastaus: Tarjous on vapaamuotoinen ja tehdään tarjouspyynnön mukaisesti.

KYSYMYS: Voiko tarjoaja olla kaksi eri yhtiötä, jotka kuitenkin kuuluvat samaan groupiin? Tulkitaanko toinen osapuoli automaattisesti alihankkijaksi?

Vastaus: Voi olla kaksi eri yhtiötä. Toinen osapuoli voi olla alihankkija, mutta tarjouksen voi tehdä myös ryhmittymänä. Tarjoajien välinen asia on päättää keskinäinen sopimussuhteensa ja se tulee käydä myös selkeästi tarjouksesta ilmi. Tarjouksessa tulee mainita myös yksi yhteyshenkilö, jonka kanssa tilaaja voi tarvittaessa hoitaa kaiken yhteydenpidon.

KYSYMYS: Jos kaksi eri y-tunnuksilla toimivaa yhtiötä ovat mukana tarjouksessa, lasketaanko referenssit ja kokemus kuitenkin yhteisesti, vaikka vain toinen osapuolisista ottaisi projektivastuun?

Vastaus: Referenssit ja kokemus lasketaan yhteisesti, kts. vastaus myös kysymykseen ”Työnäytteet”.

KYSYMYS: Montako referenssiä tarjoajalla edellytetään olevan vastaavanlaisten toimeksiantojen toteuttamisesta?

Vastaus: Emme edellytä tiettyä määrää, mutta toimittajan kokemusta arvioidaan vastaavanlaisista toimeksiannoista joko julkiselle tai yksityiselle sektorille.


Ennakkoilmoitus: Kirkonkylän koulut sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tilat ja alueet: Uudisrakennus, Purku- ja peruskorjaustyöt, Liikuntasali, Talotekniset työt, Lähiliikunta-alue 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-000436

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty 20.04.2017