Tulosta | Tekstikoko: + -

Poikkeamislupa/suunnittelutarveratkaisu

Tätä sivua on päivitetty 18.5.2015

Poikkeamislupa ja sen yhteydessä tehtävä suunnittelutarveratkaisu

Alueilla, joilla on rakennuskielto asemakaavan tai yleiskaavan laatimiseksi pitää ennen rakennusluvan myöntämistä hakea poikkeamista rakennuskiellosta. Useimmiten yleiskaavakiellon alueella joudutaan tekemään samalla suunnittelutarveratkaisu.

Vihdissä nämä poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut tekee tekninen ja ympäristöjohtaja (ei uuden asuinrakennuksen rakentaminen ranta-alueelle tai rantavyöhykkeelle tai vaikutuksiltaan merkittävä rakentaminen).

Poikkeaminen kaavasta

Asemakaava-alueella ja ranta-asemakaava-alueella tulee hakea poikkeamista, mikäli on tarve rakentaa sillä tavoin kaavamääräyksistä poiketen, ettei siitä voida päättää rakennuslupaa päätettäessä. Vihdissä nämä poikkeamispäätökset tekee tekninen ja ympäristöjohtaja.

Jos kyseessä on vähäistä suurempi poikkeaminen rakennusoikeudesta (tai muu MRL:n määrittämä tapaus) tekee poikkeamispäätöksen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus), jolle tekninen ja ympäristöjohtaja antaa poikkeamishakemuksesta lausuntonsa.

Joskus voidaan joutua tekemään poikkeamispäätös yleiskaavasta, toimivallan ollessa kunnassa tekee poikkeamispäätöksen tekninen ja ympäristöjohtaja.

Poikkeaminen ja suunnittelutarve ranta-alueelle rakennettaessa

Kunta ei voi myöntää rantavyöhykkeelle uuden rakennuspaikan muodostamiseksi tai suuren laajennuksen (laajennus suurempi kuin alkuperäienen tai laajennus yli 100 m2:ä) rakentamiseksi poikkeamis- ja/tai suunnittelutarveratkaisua vaan ratkaisun tekee Uudenmaan ELY-keskus (MRL 72 § ja 171 §).

Tekninen ja ympäristöjohtaja antaa näissä tapauksissa lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle rakentamisesta suunnittelutarvealueelle rannan vaikutuspiirissä asemakaava- ja rakennuskieltoalueilla. 

Mikäli kyseessä on käyttötarkoituksen muutos (esim. loma-asunto omakotitaloksi) poikkeamispäätös tehdään kunnassa. Jos käyttötarkoituksen muutos on ns. alaspäin (omakotitalo loma-asunnoksi), ei tarvita poikkeamispäätöstä vaan asian ratkaisee rakennustarkastaja.

Ranta-alueeksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuskus määrittelee varsin pienienkin jokien (jopa purojen) rannat.

Ranta-alueen leveys on 100-300 metriä maastonmuodoista ja maaston peitteisyydestä riippuen. Rantavyöhyke on ranta-alueen rannan puoleinen osa ja on ranta-aluetta kapeampi.

Suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaisemiseksi (ns. haja-asutusalueen poikkeuslupa)

Rakennusjärjestyksessä on määritetty osa kunnan alueesta suunnittelutarvealueeksi (ladattavissa pdf-muodossa *, ei voimassa tällä hetkellä 5/2015). Näitä alueita on niin haja-asutus-, asemakaava- ja osayleiskaava-alueilla kuin rakennuskieltoalueillakin. Mikäli hanke sijaitsee rakennusjärjestyksen mukaisilla suunnittelutarvealueilla (jolla ei ole asemakaavaa tai rakennuskieltoa) tai ns. puhtaalla haja-asutusalueella, jolla on tai on syntymässä asutustihentymä/taaja-asutus, joka vaatii laajennettua rakennuslupaharkintaa, tulee ennen rakennusluvan käsittelemistä saada päätös suunnittelutarveratkaisusta rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaisemiseksi. Tämä sen vuoksi, että alueella saattaa tulla tarve ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen tai maa- ja metsätalouden tarpeiden ja vapaa-alueiden järjestämiseen (MRL 16 §).

Vihdissä nämä suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätökset tekee tekninen ja ympäristöjohtaja..

Poikkeaminen oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta

Jos halutaan rakentaa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan vastaisesti tulee siihen hakea poikkeamislupaa.

Vihdissä nämä suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätökset tekee tekninen ja ympäristöjohtaja.