Teknisen ja ympäristöjohtajan päätöksiä 18.4.2017

13.4.2017

JULKIPANOILMOITUS Poikkeamislupapäätöksen/ suunnittelutarveratkaisun antamisesta (MRL 142 §, 198 § ja  MRA 97 §)

Tekninen ja ympäristöjohtajan

viranhaltijapäätös 12.4.2017

Päätöksenantopäivä 18.4.2017

Tekninen ja ympäristöjohtaja antaa alla mainituista maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisista poikkeamislupahakemuksista päätöksensä  ja maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisista suunnittelutarvealueen erityisten edellytysten hakemuksista ratkaisunsa oheen merkittynä päätöksen antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Vihdin kunnan tekninen ja ympäristökeskuksessa/kaavoitustoimi, osoitteessa Asemantie 30 A 2.krs, Nummela, 18.4.-2.5.2017 välisenä aikana.

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia kaavoitus- ja teknisen lautakunnan käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen antamisesta ja toimitettava osoitteeseen Vihdin kunta, PL 13, 03101 NUMMELA. Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kunnanvirasto@vihti.fi.

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 2.5.2017 klo 15.30.

Hakija Tila ja kiinteistötunnus Toimenpide
     
Mikko Tiainen Rantavainio 927-453-1-68, Räätälinkuja , Vihti

Kielteinen päätös:

Saunarakennuksen rakentaminen (trailerin päällä oleva jo rakennettu sauna)