Teknisen ja ympäristöjohtajan päätöksiä 19.5.2017

18.5.2017

JULKIPANOILMOITUS Poikkeamislupapäätöksen/ suunnittelutarveratkaisun antamisesta (MRL 142 §, 198 § ja MRA 97 §)

Tekninen ja ympäristöjohtajan

viranhaltijapäätös 18.5.2017
Päätöksenantopäivä 19.5.2017

Tekninen ja ympäristöjohtaja antaa alla mainituista maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisista poikkeamislupahakemuksista päätöksensä  ja maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisista suunnittelutarvealueen erityisten edellytysten hakemuksista ratkaisunsa oheen merkittynä päätöksen antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Vihdin kunnan tekninen ja ympäristökeskuksessa/kaavoitustoimi, osoitteessa Asemantie 30 A 2.krs, Nummela, 19.5.-2.6.2017 välisenä aikana.

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia kaavoitus- ja teknisen lautakunnan käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen antamisesta ja toimitettava osoitteeseen Vihdin kunta, PL 13, 03101 NUMMELA. Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kunnanvirasto@vihti.fi.

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 2.6.2017 klo 14.00.

Hakija Tila ja kiinteistötunnus Toimenpide
     
Leena Linnakoski-Virtanen Kiviranta 927-403-2-79, Hulttilantie 388, Ojakkala

Myönteinen päätös:

loma-asunnon rakentaminen korvaten olemassa olevaa rakennuskantaa

Pertti Kannisto Kannisto 927-445-1-194, Koivuniementie Tervalampi

Kielteinen päätös:

talousrakennuksen käyttötarkoituksen muutos sivuasunnoksi

     

 

Tämä ilmoitus on ollut Vihdin kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ajalla 18.5.-2.6.2017