Piirinuohouksesta luovutaan Länsi-Uudellamaalla vuonna 2018Piirinuohouksesta luovutaan Länsi-Uudellamaalla vuonna 2018 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta päätti 8.6.2017, että piirinuohousjärjestelmästä luovutaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella vuoden 2018 alussa. Nuohous järjestetään 1.1.2018 alkaen sopimusperusteisesti (kuntalaisen ja nuohousyrittäjän välisellä sopimisella). Voimassa olevat nuohoussopimukset pelastuslaitoksen ja piirinuohoojien välillä päättyvät 31.12.2017.

Nykyisessä piirinuohousjärjestelmässä nuohooja on ottanut yhteyttä asiakkaaseen tarjoten nuohousaikaa alueittain oman työsuunnitelmansa mukaisesti. Jatkossa asiakkaan tulee itse valita ja tilata nuohousyrittäjä paikalle. Tietoa oman alueen toimijoista löytyy mm. paikallislehdistä ja netistä. Nuohousalan yrittäjiä löytyy esimerkiksi sivustolta www.nuohoojat.fi. Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto.

Pelastuslain 379/2011 59 § mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouksen järjestämisestä alueellaan. Nuohouspalvelut voi tuottaa pelastuslaitoksen omana työnä, hankkia muulta palveluntuottajalta (ns. piirinuohous) tai sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa. Vuoden 2018 alusta alkaen siirrytään viimeksi mainittuun sopimusperusteiseen malliin.

Taustalla lakimuutosvalmistelu 

Pelastuslaitoksen johtokunnan päätöksen ja muutostarpeen taustalla on sisäministeriössä käynnissä oleva nuohouksen uudistamishanke. Luonnos pelastuslain muuttamisesta on lausuntokierroksella. Pelastuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että alueen pelastustoimelta poistetaan velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Myös nuohouksen hintasääntely ehdotetaan lopetettavaksi. Nuohouspalvelujen tuottaminen jäisi lakimuutoksen jälkeen vapaan kilpailun periaatteen mukaiseksi yritystoiminnaksi. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle elokuussa 2017 ja uudistetun lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018 alkaen.

Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueella on kaikkiaan 18 nuohouspiiriä. Siuntion nuohouspiirissä siirryttiin sopimusperusteiseen nuohoukseen vuonna 2016 piirinuohoojan eläköitymisen myötä. Valmisteilla oleva sote-, maakunta- ja pelastustoimen uudistus yhdistää toteutuessaan Helsingin, Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset 1.1.2019 alkaen. Itä- ja Keski-Uudenmaan alueella on luovuttu piirinuohousjärjestelmästä jo aiemmin. Helsingissä järjestelmän jatkosta ei ole tehty vielä päätöstä.

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet säilyvät

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia nuohouksesta säilyy myös uudessa lakiesityksessä. Tällä hetkellä asuinkiinteistöissä nuohous tehdään vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa kolmen vuoden välein.

Nuohous on tärkeää paloturvallisuuden kannalta. Lisäksi puhdas ja nuohottu tulisija toimii tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Ennen kuin tilaa nuohoojan, kannattaa tarkistaa, että tikkaat ja kattosillat ovat kunnossa ja nuohoojan on turvallista liikkua kiinteistön katolla. Katso tarkemmat ohjeet www.lup.fi/nuohous. Nuohouksesta kannattaa sopia yhdessä naapurien kanssa. Asiakkaalle on todennäköisesti edullisempaa, kun nuohooja tulee yhdellä reissulla hoitamaan lähialueen kaikki talot. Nuohoojan kanssa on hyvä sopia nuohouksen hinnoittelusta etukäteen.