Yhteystiedot

Lisätietoja suunnitelmasta:

Maija Ketola
Sito Oy
puh. 020 747 6131,

Heli Siimes
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
puh. 0295 021 346

Elisa Pajunen (paikalla ma-ke klo 8-14)
Vihdin kunta, liikennesuunnittelija
puh. 044 467 5444

 

Valtatien 25 aluevaraussuunnitelma

Aluevaraussuunnitelma

Valtatie 25 on Länsi-Uudenmaan pääyhteys pääkaupunkiseudun suuntaan ja merkittävin poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla lähellä pääkaupunkiseutua. Valtatiellä 25 on selkeä kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli ja suunnittelualueella valtatie 25 toimii myös seudullisena ja paikallisena yhteytenä. Alueen maakuntaliitot ja kunnat kutsuvat yhteyttä myös nimellä Kehä V. Valtatiellä 25 on myös selkeä kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli. Yhteys palvelee Suomen vientiä ja tuontia, koska tie on keskeinen yhteys Hangon satamaan ja kantatien 55 kautta Kilpilahden öljynjalostamolle ja satamaan sekä Vaalimaan ja Nuijamaan raja-asemille.

Valtatiellä on suuri merkitys alueen elinkeinotoiminnalle ja sen kehittämiselle, sillä valtatien 25 varteen on keskittynyt raskasta teollisuutta ja logistiikka-alueita. Suunnittelualueella valtatiellä 25 on merkittävä rooli myös seudullisena ja paikallisena yhteytenä.

Suurimmat palvelutasopuutteet ovat liikenneturvallisuudessa sekä henkilöautojen matka-ajassa Lohjan ja Nummelan välillä.

Aluevaraussuunnitelman aineisto löytyy Uudenmaan ELY -keskuksen sivuilta.

Aluevaraussuunnitelman tavoitteet

Tämä aluevaraussuunnitelma käsittelee noin 15 kilometrin pituista tiejaksoa Lohjan ja Vihdin kuntien alueilla. Suunnittelualue rajautuu lännessä Muijalan eritasoliittymään ja idässä Ojakkalan itäpuolella Katinhännäntien liittymään.

Tarve aluevaraussuunnitelman laatimiseen on tullut Vihdin maankäytön suunnittelusta. Lähtökohtana on ollut riittävien tilavarausten määrittäminen, jotta valtatien 25 parantamiselle tulevaisuudessa jää riittävästi tilaa kaavoituksen edetessä. Parantamisratkaisut on suunniteltu mahdollisimman kattavina, joka näkyy hankkeen kustannusarviossa.

Aluevaraussuunnitelman päätavoitteena on ollut selvittää pääteiden ja muun tie- ja katuverkon kehittämisen periaatteet palvelutasopuutteiden poistamiseksi. Osana suunnitelmaa on arvioitu valtatien ja muiden väylien tilantarve, arvioitu toimenpiteiden vaikutukset ja suhde ympäröivään maankäyttöön sekä esitetty toimenpiteet meluhaittojen torjumiseksi ja ympäristövaikutusten lieventämiseksi.

Aluevaraussuunnittelun lähtökohtana ovat olleet vuonna 2015 laadittu palvelutasoselvitys, muut alueelle laaditut suunnitelmat ja selvitykset sekä pääteiden kehittämisen toimintalinjat.

Aluevaraussuunnitelmassa esitetyn ratkaisun pohjalta valtatien 25 parantamiseen varaudutaan lähes koko suunnittelualueella nykyisellä paikallaan. Valtatie 25 on tavoitetilanteessa valtateiden 1 ja 2 välillä eritasoliittymin varustettu kapea nelikaistaistainen keskikaiteellinen tie sekä valtatien 2 itäpuolelta suunnittelualueen loppuun asti nykyisen poikkileikkauksen mukainen kaksikaistainen tie, jonka liittymiä parannetaan ja suoria tonttiliittymiä katkaistaan. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty täydennyksiä suunnittelualueen tie- ja katuverkolle, määritelty tarvittavat meluntorjunnan toimenpiteet sekä varauduttu tilavarauksissa pohjavesisuojauksiin koko suunnittelualueella.

 

Jatkotoimenpiteet

Aluevaraussuunnitelma sisällytetään Vihdin kunnan kaavoitusprosesseihin, jolloin aluevaraussuunnitelmassa esitetyt liikennejärjestelyjen ratkaisujen periaatteet hyväksytään maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kaavoituksen päätöksentekoon sisältyen.

Hankkeen toteuttaminen ei ole Liikenneviraston tai Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttamisohjelmissa eikä hankkeen etenemisestä ja vaiheista ole siten tietoa tässä vaiheessa.