Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Yleisötilaisuus Vihdin kunnan rakennusjärjestyksen uudistamisesta 28.3. klo 17 >>

Vihdin kunnan rakennusjärjestys uudistetaan

Vihdin kunta aloittaa rakennusjärjestyksen uudistamistyön loppuvuodesta 2016. Nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2002 ja uudistamisessa keskeistä on lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten huomiointi.

Tavoitteena on kehittää tulevasta rakennusjärjestyksestä entistä selkeämpi, toimivampi ja ajantasaisempi työväline rakentamisen ohjausvälineeksi Vihdin kunnassa. Uudistamistyön yhtenä tavoitteena on, että esimerkiksi vaikutuksiltaan vähäisten toimenpiteiden luvanvaraisuutta voitaisiin vähentää.

Rakennusjärjestyksen uudistamistyötä tehdään yhteistyönä kunnan teknisen ja ympäristökeskuksen eri yksiköiden kesken sekä tarvittavin osin muiden viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa. Uudistamistyötä koordinoi johtava rakennustarkastaja.

Mikä on rakennusjärjestys?

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 § mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville joulukuussa 2016

Rakennusjärjestyksen uudistaminen aloitetaan asettamalla nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan rakennusjärjestyksen uudistamisen tavoitteita ja tarpeita. Suunnitelmassa kuvataan myös uudistamistyöhön kuuluvia vaiheita ja eri vaiheisiin sisältyviä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville joulukuun alkupuolella ja se on nähtävissä kunnanvirastolla rakennusvalvonnassa koko rakennusjärjestyksen uudistamistyön ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi antaa kommentteja koko uudistamistyön ajan ja ottaa siten kantaa uudistamistyön menettelytapoihin. Kommentit toimitetaan kunnanvirastoon joko kirjeitse tai sähköpostilla.

Rakennusjärjestyksen uudistaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnos rakennusjärjestyksestä nähtäville alkuvuodesta 2017

Luonnos uudesta rakennusjärjestyksestä käsitellään ympäristölautakunnassa, joka päättää luonnoksen nähtäville asettamisesta ja lausuntojen pyytämisestä.  Alustavassa aikataulussa tavoitteena on, että luonnos voidaan asettaa nähtäville alkuvuodesta 2017 ja sitä voi kommentoida kevään ajan.

Vihdin kunnan rakennusjärjestys LUONNOS ympa 8.3.2017 § 18 liite 15

Ehdotus rakennusjärjestyksestä nähtäville syksyllä 2017

Luonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta laaditaan ehdotus rakennusjärjestykseksi. Alustavassa aikataulussa tavoitteena on, että ehdotus voidaan asettaa nähtäville ja kommentoitavaksi vuoden 2017 lopulla. 

Julkisen nähtävillä olon lisäksi rakennusjärjestysehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot mm. Uudenmaan ELY-keskukselta, Uudenmaan liitolta, naapurikunnilta sekä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Nähtävillä olleeseen ehdotukseen tehdään muistutusten ja lausuntojen johdosta tarvittavat tarkistukset, minkä jälkeen sitä esitetään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Uusi rakennusjärjestys voimaan vuonna 2018

Kunta tiedottaa uudistamistyön eri vaiheista erikseen. Uudistamistyön aikana voidaan myös järjestää tarvittavia yleisötilaisuuksia erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Tavoitteena on, että uusi rakennusjärjestys tulisi voimaan vuonna 2018.

 

Viimeksi päivitetty 21.05.2018

Yhteystiedot

Rakennusvalvonta etusivut

Toimipiste

Avoinna ma-to klo 8.00 - 15.30, perjantaisin sekä arkipyhää edeltävänä työpäivänä klo 8.00 - 14.00

Puhelin: (09) 4258 3000 (vaihde)
Käyntiosoite: Asemantie 30 A, 03100 NUMMELA
Postiosoite: PL 13, 03101 NUMMELA

Sähköposti: rakennusvalvonta(at)vihti.fi
Sähköposti henkilökunnalle: etunimi.sukunimi(at)vihti.fi

Henkilökunta

Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja
puh. 044 042 1145

Samuli Panttila, rakennustarkastaja
puh. 050 587 5502

Petri Teittinen, rakennustarkastaja
puh. 044 042 1351

Beatrice Kautonen, toimistosihteeri
puh. (09) 4258 3040

Eija Hellsten, toimistosihteeri
puh. (09) 4258 3150

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Yleisötilaisuus Vihdin kunnan rakennusjärjestyksen uudistamisesta 28.3. klo 17 >>

Vihdin kunnan rakennusjärjestys uudistetaan

Vihdin kunta aloittaa rakennusjärjestyksen uudistamistyön loppuvuodesta 2016. Nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2002 ja uudistamisessa keskeistä on lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten huomiointi.

Tavoitteena on kehittää tulevasta rakennusjärjestyksestä entistä selkeämpi, toimivampi ja ajantasaisempi työväline rakentamisen ohjausvälineeksi Vihdin kunnassa. Uudistamistyön yhtenä tavoitteena on, että esimerkiksi vaikutuksiltaan vähäisten toimenpiteiden luvanvaraisuutta voitaisiin vähentää.

Rakennusjärjestyksen uudistamistyötä tehdään yhteistyönä kunnan teknisen ja ympäristökeskuksen eri yksiköiden kesken sekä tarvittavin osin muiden viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa. Uudistamistyötä koordinoi johtava rakennustarkastaja.

Mikä on rakennusjärjestys?

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 § mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville joulukuussa 2016

Rakennusjärjestyksen uudistaminen aloitetaan asettamalla nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan rakennusjärjestyksen uudistamisen tavoitteita ja tarpeita. Suunnitelmassa kuvataan myös uudistamistyöhön kuuluvia vaiheita ja eri vaiheisiin sisältyviä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville joulukuun alkupuolella ja se on nähtävissä kunnanvirastolla rakennusvalvonnassa koko rakennusjärjestyksen uudistamistyön ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi antaa kommentteja koko uudistamistyön ajan ja ottaa siten kantaa uudistamistyön menettelytapoihin. Kommentit toimitetaan kunnanvirastoon joko kirjeitse tai sähköpostilla.

Rakennusjärjestyksen uudistaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnos rakennusjärjestyksestä nähtäville alkuvuodesta 2017

Luonnos uudesta rakennusjärjestyksestä käsitellään ympäristölautakunnassa, joka päättää luonnoksen nähtäville asettamisesta ja lausuntojen pyytämisestä.  Alustavassa aikataulussa tavoitteena on, että luonnos voidaan asettaa nähtäville alkuvuodesta 2017 ja sitä voi kommentoida kevään ajan.

Vihdin kunnan rakennusjärjestys LUONNOS ympa 8.3.2017 § 18 liite 15

Ehdotus rakennusjärjestyksestä nähtäville syksyllä 2017

Luonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta laaditaan ehdotus rakennusjärjestykseksi. Alustavassa aikataulussa tavoitteena on, että ehdotus voidaan asettaa nähtäville ja kommentoitavaksi vuoden 2017 lopulla. 

Julkisen nähtävillä olon lisäksi rakennusjärjestysehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot mm. Uudenmaan ELY-keskukselta, Uudenmaan liitolta, naapurikunnilta sekä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Nähtävillä olleeseen ehdotukseen tehdään muistutusten ja lausuntojen johdosta tarvittavat tarkistukset, minkä jälkeen sitä esitetään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Uusi rakennusjärjestys voimaan vuonna 2018

Kunta tiedottaa uudistamistyön eri vaiheista erikseen. Uudistamistyön aikana voidaan myös järjestää tarvittavia yleisötilaisuuksia erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Tavoitteena on, että uusi rakennusjärjestys tulisi voimaan vuonna 2018.

 

Viimeksi päivitetty 21.05.2018