Eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen

Jätteiden ammattimaiseen ja laitosmaiseen hyödyntämiseen tarvitaan ympäristölupa. Ympäristöluvanvaraisuutta ei ole sidottu hyödynnettävän jätteen määrään, joten hyödynnettävän jätteen vähäinen määrä ei vapauta automaattisesti lupamenettelystä vaan lupaharkinta tehdään tapauskohtaisesti.

Ympäristölupamenettelystä on vapautettu pohjavesialueiden ulkopuolella sellainen ammattimainen jätteiden hyödyntäminen, joka täyttää valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 591/2006 (ns. MARA-asetus) vaatimukset. Kohteet, joissa jätettä ammattimaisesti voi ilman ympäristölupamenettelyä hyödyntää, on määritelty asetuksessa. Ilmoitus toiminnan merkitsemiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdään Uudenmaan ELY-keskukseen oheisesta linkistä.

Kotitaloudessa syntyvien hyödyntämiskelpoisten vähäisten jäte-erien yksityisluonteinen hyödyntäminen

Kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen puhtaan betoni- ja tiilimurskeen tai muun vastaavan jäte-erän kertaluonteinen hyödyntäminen maarakentamisessa on mahdollista, mikäli ympäristönsuojelu- ja jätelainsäädännön edellytykset täyttyvät. Edellytysten täyttymisestä vastaavat aina sekä jätteen haltija että toimenpiteeseen ryhtyvä. Yleensä yksityisluonteisessa, suunnitelmallisessa maarakentamisessa luonnon aineksia voidaan korvata vähäisissä määrin seuraavin edellytyksin:

– sijoituspaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella

– jäte soveltuu kyseiseen käyttökohteeseen

– etäisyys talousvesikaivosta on vähintään 30 m eikä jätettä sisältävä rakenne joudu kosketuksiin pohjaveden kanssa

– jätteen hyödyntämispaikalle ei sijoiteta rakennuksia eikä jätettä hyödynnetä putkikaivannoissa

– jätteen laatu täyttää siltä hyödyntämiselle edellytetyt puhtaus- ja muut laatuvaatimukset, materiaali ei sisällä ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita, eikä hyödyntämisestä aiheudun muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle

– hyödynnettävän jätteen joukossa ei ole muita jätteitä

– materiaalin palakoko on alle 150 mm

– jätettä käytetään vain rakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden edellyttämä määrä kuitenkin siten, että jätettä sisältävän rakenteen paksuus on enintään 150 cm

– jätettä ei saa levitä ympäristöön

– jätettä sisältävä rakenne päällystetään tai peitetään viivytyksettä vähintään 10 cm:n kerroksella luonnonkiviainesta

– jätettä voi varastoida ilman peittämistä enintään neljä (4) viikkoa. Peitettynä hyödynnettävää jätettä voi varastoida korkeintaan kuusi (6 )kuukautta.

– jätteen sijoittamiselle on kiinteistön omistajan ja haltijan hyväksyntä

– kiinteistön omistajan/ haltijan vaihtuessa tieto jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa on annettava uudelle omistajalle/ haltijalle.

Tietojen antaminen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten

Riittävät tiedot suunnitellusta vähäisten hyödyntämiskelpoisten jäte-erien yksityisluonteisesta hyödyntämisestä on esitettävä ympäristövalvontaan kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Tiedot voi antaa esimerkiksi ELY-keskuksen jätteiden hyödyntämistä koskevaan ilmoitusmenettelyyn tarkoitetulla lomakkeella. Ympäristövalvonta voi tarvittaessa antaa asiasta lausunnon ja tarkempia ohjeita, velvoittaa ympäristöluvan hakemiseen tai muihin ympäristönsuojelun kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Yritystoiminnassa syntyneiden hyödyntämiskelpoisten vähäisten jäte-erien hyödyntäminen

Yritystoiminnassa syntyneen hyödyntämiskelpoisen jätteen vastaanottaminen ja vähäisten määrien hyödyntäminen yksityisluonteisessa maarakentamisessa on mahdollista edellä mainituin edellytyksin vain, mikäli jätteen luovuttajalla on lupa luovuttaa jätettä kohteeseen, jossa ei ole ympäristölupaa tai merkintää ympäristönsuojelun tietojärjestelmään valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 591/2006 edellyttämällä tavalla.

Viimeksi päivitetty 17.01.2019

Yhteystiedot

Ympäristövalvonta

Asemantie 30, 03101 Nummela,
ymparistonvalvonta(ät)vihti.fi

Tarkemmat yhteystiedot

Eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen

Jätteiden ammattimaiseen ja laitosmaiseen hyödyntämiseen tarvitaan ympäristölupa. Ympäristöluvanvaraisuutta ei ole sidottu hyödynnettävän jätteen määrään, joten hyödynnettävän jätteen vähäinen määrä ei vapauta automaattisesti lupamenettelystä vaan lupaharkinta tehdään tapauskohtaisesti.

Ympäristölupamenettelystä on vapautettu pohjavesialueiden ulkopuolella sellainen ammattimainen jätteiden hyödyntäminen, joka täyttää valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 591/2006 (ns. MARA-asetus) vaatimukset. Kohteet, joissa jätettä ammattimaisesti voi ilman ympäristölupamenettelyä hyödyntää, on määritelty asetuksessa. Ilmoitus toiminnan merkitsemiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdään Uudenmaan ELY-keskukseen oheisesta linkistä.

Kotitaloudessa syntyvien hyödyntämiskelpoisten vähäisten jäte-erien yksityisluonteinen hyödyntäminen

Kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen puhtaan betoni- ja tiilimurskeen tai muun vastaavan jäte-erän kertaluonteinen hyödyntäminen maarakentamisessa on mahdollista, mikäli ympäristönsuojelu- ja jätelainsäädännön edellytykset täyttyvät. Edellytysten täyttymisestä vastaavat aina sekä jätteen haltija että toimenpiteeseen ryhtyvä. Yleensä yksityisluonteisessa, suunnitelmallisessa maarakentamisessa luonnon aineksia voidaan korvata vähäisissä määrin seuraavin edellytyksin:

– sijoituspaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella

– jäte soveltuu kyseiseen käyttökohteeseen

– etäisyys talousvesikaivosta on vähintään 30 m eikä jätettä sisältävä rakenne joudu kosketuksiin pohjaveden kanssa

– jätteen hyödyntämispaikalle ei sijoiteta rakennuksia eikä jätettä hyödynnetä putkikaivannoissa

– jätteen laatu täyttää siltä hyödyntämiselle edellytetyt puhtaus- ja muut laatuvaatimukset, materiaali ei sisällä ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita, eikä hyödyntämisestä aiheudun muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle

– hyödynnettävän jätteen joukossa ei ole muita jätteitä

– materiaalin palakoko on alle 150 mm

– jätettä käytetään vain rakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden edellyttämä määrä kuitenkin siten, että jätettä sisältävän rakenteen paksuus on enintään 150 cm

– jätettä ei saa levitä ympäristöön

– jätettä sisältävä rakenne päällystetään tai peitetään viivytyksettä vähintään 10 cm:n kerroksella luonnonkiviainesta

– jätettä voi varastoida ilman peittämistä enintään neljä (4) viikkoa. Peitettynä hyödynnettävää jätettä voi varastoida korkeintaan kuusi (6 )kuukautta.

– jätteen sijoittamiselle on kiinteistön omistajan ja haltijan hyväksyntä

– kiinteistön omistajan/ haltijan vaihtuessa tieto jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa on annettava uudelle omistajalle/ haltijalle.

Tietojen antaminen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten

Riittävät tiedot suunnitellusta vähäisten hyödyntämiskelpoisten jäte-erien yksityisluonteisesta hyödyntämisestä on esitettävä ympäristövalvontaan kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Tiedot voi antaa esimerkiksi ELY-keskuksen jätteiden hyödyntämistä koskevaan ilmoitusmenettelyyn tarkoitetulla lomakkeella. Ympäristövalvonta voi tarvittaessa antaa asiasta lausunnon ja tarkempia ohjeita, velvoittaa ympäristöluvan hakemiseen tai muihin ympäristönsuojelun kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Yritystoiminnassa syntyneiden hyödyntämiskelpoisten vähäisten jäte-erien hyödyntäminen

Yritystoiminnassa syntyneen hyödyntämiskelpoisen jätteen vastaanottaminen ja vähäisten määrien hyödyntäminen yksityisluonteisessa maarakentamisessa on mahdollista edellä mainituin edellytyksin vain, mikäli jätteen luovuttajalla on lupa luovuttaa jätettä kohteeseen, jossa ei ole ympäristölupaa tai merkintää ympäristönsuojelun tietojärjestelmään valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 591/2006 edellyttämällä tavalla.

Viimeksi päivitetty 17.01.2019