Strateginen yleiskaava etenee: yleisötilaisuus 22.11. klo 18

1.11.2018

Vihdin kunnasta puuttuu tällä hetkellä oikeusvaikutteinen koko kunnan yleiskaava. Suuria maankäytön linjoja on ohjannut kunnanvaltuuston vuonna 2004 hyväksymä Vihdin kunnan kehityskuva. Kaavoitusohjelman mukaisesti vuonna 2017 aloitettiin kehityskuvatyön päivitys, eli kunnan strategisen yleiskaavan laatiminen.

Strategisen yleiskaavan avulla kunnan maankäyttöä on mahdollista kehittää tavoitteellisesti kokonaisuutena. Kaavan tavoitteena on luoda yhteinen näkemys Vihdin maankäytön tulevaisuudesta pitkällä aikavälillä. Kaavalla pyritään alueidenkäytön strategisten linjausten tekemiseen ja kokonaiskuvan muodostamiseen kunnan maankäytön tavoitellusta kehityksestä. Strateginen yleiskaava on yksi kunnan strategian toteuttamisen tärkeimmistä maankäytöllisistä keinoista.

Strategisessa yleiskaavatyössä tullaan keskittymään muun muassa seuraaviin avainteemoihin: kestävä ja taloudellinen yhdyskuntarakenne, arkielämän sujuvuus, taajamien kasvusuunnat, asumisen painopistealueet, palveluiden saavutettavuus, virkistys ja ulkoilu, elinkeinoelämän edellytysten turvaaminen sekä kestävä liikkuminen ja liikenne.

Vihdin strategisen yleiskaavan tavoitevuodeksi on asetettu vuosi 2050. Yleiskaavan laatimista ohjaavat muun muassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava, joka on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Uudenmaan liitto on käynnistänyt kokonaismaakuntakaavan, Uusimaa-kaava 2050, laatimisen. Uusimaa-kaava laaditaan koko Uudenmaan alueelle ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Uusimaa-kaavan luonnos on tullut nähtäville lokakuussa.

Kuntalaisilla mahdollisuus osallistua prosessiin

Strategisen yleiskaavan valmistelu on aloitettu järjestämällä yleisötilaisuuksia kunnan asukkaille, työntekijöille ja luottamushenkilöille vuoden 2017 aikana sekä laatimalla maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Vuonna 2018 on pidetty neljä asiantuntijatyöpajaa, joiden tuloksien perusteella on valmisteltu konsultin kanssa kolme kehittämismallia: RaideCity, Pikkukaupunki ja Nauhakaupunki. Asukkaille ja muille osallisille järjestettiin yleiskaavatyöhön liittyvä karttakysely keväällä 2018. Kyselyn avulla haluttiin kerätä mielipiteitä toivottavasta yhdyskuntarakenteen kehityksestä. Rakennemallien kommentoinnin lisäksi kyselyssä oli mahdollista antaa omia kehitysehdotuksia kartalle.

Kyselyyn vastasi yli 300 henkilöä. Eniten kannatusta sai RaideCity (120+) ja Pikkukaupunki (90). Rakentamiseen sopivia tai sopimattomia paikkoja merkittiin kartalle runsaasti, samoin toivottuja virkistysalueita. Uusia tieyhteyksiä ehdotettiin niin moottoriajoneuvoille kuin kävelyä ja pyöräilyä varten. Uusia liike-, yritys- tai teollisuusalueita merkittiin runsaasti kaikkien kolmen valtatien varsille, erityisesti risteysalueille. Saatu palaute huomioidaan kaavan jatkotyössä.

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on kokouksessaan 24.10.2018 hyväksynyt kaavan valmisteluaineiston asetettavaksi nähtäville 30 vuorokauden ajaksi 7.11. – 7.12.2018. Nähtävilläoloaikana kuntalaisilla on mahdollisuus antaa aineistosta mielipiteensä ja siten vaikuttaa kaavan jatkotyöhön. Tavoitteena on viedä kaavaehdotus kunnanhallituksen käsittelyyn ennen kesää 2019 ja saada kaava valtuuston hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2019.

Kaavan valmisteluaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 22.11.2018 klo 18 alkaen Vihdin kunnanvirastolla. Tervetuloa!

Lisätietoja:

elinvoimajohtaja Petra Ståhl, puh. 050 576 6256, petra.stahl(ät)vihti.fi