2 Perusopetus yleissivistyksen perustana – Arvoperusta ja oppimiskäsitys

.

Luku2_Perusopetus yleissivistyksen perustana – PDF-tiedosto

.

Perusopetuksen arvot ovat samansuuntaiset Vihdin kunnan arvojen kanssa. Arvoja päivitetään ja niiden toteutumista arvioidaan yhteistyössä kunnan strategiatyön yhteydessä.

Yksittäiset koulut toiminnassaan arvioivat säännöllisesti, miten arvot ilmenevät käytännön toiminnassa, opetuksessa ja arvioinnissa.

.

Vihdin Perusopetuksen arvot 

.

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen

Vihdin kunnan strategian 2018 – 2021 mukaiset arvot (asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, ja yhteisöllisyys) ovat yhteneväisiä Opetussuunnitelman arvoperustan kohdan Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen kanssa. Erityisesti asiakaslähtöisyys ja oikeudenmukaisuus korostuvat tässä kohdassa jokaisen oikeutena hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä.

.

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia

Vihdin kunta opetuksen järjestäjänä huomioi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet eri koulujen toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä.

.

Kulttuurinen moninaisuus rikkautena

Vihdin kunnassa halutaan korostaa, että eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat lapset ja nuoret toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa leikeissä, peleissä ja muissa oppimistehtävissä kouluyhteisössä.

.

Kestävän elämäntavan välttämättömyys

Vihdin kunnassa perusopetus tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ylläpitääkseen kestävän elämäntavan arvoja.

 .

Oppimiskäsitys Vihdissä

Oppilas on oppimisessaan aktiivinen toimija ja oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten ja eri oppimisympäristöjen kanssa. Oppilas etsii, kokoaa, jakaa, arvioi ja luo uutta tietoa yksin ja yhdessä. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja. Oppimaan oppimista, tavoitteiden asettelua sekä oman edistymisen arviointia harjoitellaan koko peruskoulun ajan.

Oppimaan oppimisessa otetaan huomioon oppilaan ikätaso, luontainen uteliaisuus, kiinnostuksen kohteet, hänen vahvuutensa ja arvostuksensa.  Oppimaan oppimisen tavoitteena on oppilaan henkilökohtaisten vahvuuksien ja   sisäisen motivaation löytyminen,  jotka vahvistavat  oppilaan hyvinvointia ja minäkuvaa. Kun oppilas oppii tiedostamaan, mitä haluaa oppia ja miten sen voi oppia, hän selviytyy jatko-opintoihinsa ja hänen itsetuntonsa vahvistuu.

.

Arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumisen seuranta ja arviointi

Perusteiden 2014 arvot ja oppimiskäsitys ovat kaiken oppimisen keskiössä. Oppimiskäsitys on nivoutunut jokaisen oppiaineen tavoitteisiin ja laaja-alaisuuteen. Oppimiskäsityksen arviointi tapahtuu näin ollen eri oppiaineiden kautta.

Oppimiskäsityksen toteutuminen näkyy myös koulun oppimisympäristöjen, toimintakulttuurin, työtapojen ja arvioinnin muuttumisena uusien perusteiden mukaiseksi. Arvoperustan ja oppimiskäsityksen seuranta ja arviointi perusopetuksen vuosikellossa:

  • Lokakuussa: lukuvuosisuunnitelmien hyväksytään lautakunnassa
  • Tammikuussa koulukohtaiset arvioinnit opetussuunnitelmastaMaaliskuussa: Opetussuunnitelman päivitys ja muutosesityksetHuhti-toukokuussa (½-Veso): koulukohtainen lukuvuosisuunnitelman arviointi ”Toiminnan arviointi”
  • Kesäkuussa: koonti Lasten ja nuorten lautakunnalle.

Viimeksi päivitetty 07.06.2018

Yhteystiedot

Sivistysjohtaja Marjo Ojajärvi

050 5373340

Pedagoginen sihteeri Hanna Arvilommi

044 042 1563

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)vihti.fi

 

 

 

 

2 Perusopetus yleissivistyksen perustana – Arvoperusta ja oppimiskäsitys

.

Luku2_Perusopetus yleissivistyksen perustana – PDF-tiedosto

.

Perusopetuksen arvot ovat samansuuntaiset Vihdin kunnan arvojen kanssa. Arvoja päivitetään ja niiden toteutumista arvioidaan yhteistyössä kunnan strategiatyön yhteydessä.

Yksittäiset koulut toiminnassaan arvioivat säännöllisesti, miten arvot ilmenevät käytännön toiminnassa, opetuksessa ja arvioinnissa.

.

Vihdin Perusopetuksen arvot 

.

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen

Vihdin kunnan strategian 2018 – 2021 mukaiset arvot (asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, ja yhteisöllisyys) ovat yhteneväisiä Opetussuunnitelman arvoperustan kohdan Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen kanssa. Erityisesti asiakaslähtöisyys ja oikeudenmukaisuus korostuvat tässä kohdassa jokaisen oikeutena hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä.

.

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia

Vihdin kunta opetuksen järjestäjänä huomioi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet eri koulujen toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä.

.

Kulttuurinen moninaisuus rikkautena

Vihdin kunnassa halutaan korostaa, että eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat lapset ja nuoret toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa leikeissä, peleissä ja muissa oppimistehtävissä kouluyhteisössä.

.

Kestävän elämäntavan välttämättömyys

Vihdin kunnassa perusopetus tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ylläpitääkseen kestävän elämäntavan arvoja.

 .

Oppimiskäsitys Vihdissä

Oppilas on oppimisessaan aktiivinen toimija ja oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten ja eri oppimisympäristöjen kanssa. Oppilas etsii, kokoaa, jakaa, arvioi ja luo uutta tietoa yksin ja yhdessä. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja. Oppimaan oppimista, tavoitteiden asettelua sekä oman edistymisen arviointia harjoitellaan koko peruskoulun ajan.

Oppimaan oppimisessa otetaan huomioon oppilaan ikätaso, luontainen uteliaisuus, kiinnostuksen kohteet, hänen vahvuutensa ja arvostuksensa.  Oppimaan oppimisen tavoitteena on oppilaan henkilökohtaisten vahvuuksien ja   sisäisen motivaation löytyminen,  jotka vahvistavat  oppilaan hyvinvointia ja minäkuvaa. Kun oppilas oppii tiedostamaan, mitä haluaa oppia ja miten sen voi oppia, hän selviytyy jatko-opintoihinsa ja hänen itsetuntonsa vahvistuu.

.

Arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumisen seuranta ja arviointi

Perusteiden 2014 arvot ja oppimiskäsitys ovat kaiken oppimisen keskiössä. Oppimiskäsitys on nivoutunut jokaisen oppiaineen tavoitteisiin ja laaja-alaisuuteen. Oppimiskäsityksen arviointi tapahtuu näin ollen eri oppiaineiden kautta.

Oppimiskäsityksen toteutuminen näkyy myös koulun oppimisympäristöjen, toimintakulttuurin, työtapojen ja arvioinnin muuttumisena uusien perusteiden mukaiseksi. Arvoperustan ja oppimiskäsityksen seuranta ja arviointi perusopetuksen vuosikellossa:

  • Lokakuussa: lukuvuosisuunnitelmien hyväksytään lautakunnassa
  • Tammikuussa koulukohtaiset arvioinnit opetussuunnitelmastaMaaliskuussa: Opetussuunnitelman päivitys ja muutosesityksetHuhti-toukokuussa (½-Veso): koulukohtainen lukuvuosisuunnitelman arviointi ”Toiminnan arviointi”
  • Kesäkuussa: koonti Lasten ja nuorten lautakunnalle.

Viimeksi päivitetty 07.06.2018